Andere leermethodes

Wijs Worden voor de tweede fase

Wijs_Worden_2e_fase_leerboe.jpg

 

 

 


 
 

Levensbeschouwing en ethiek voor Havo en VWO/Gymnasium

Inhoudelijke zwaartepunten

 • Het doordenken en kritisch bevragen van hoofdwaarden in onze samenleving als vrijheid, zelfbeschikking, tolerantie en emancipatie.
 • Het bewust maken van de rol van levensbeschouwelijke en ethische vooronderstellingen binnen onderwijs, politiek en wetenschap.
 • Nadenken over de positie van religies binnen onze – geseculariseerde en geïndividualiseerde – samenleving.
 • Het binnen een historisch perspectief plaatsen van thema’s waardoor bestaande standpunten aan vanzelfsprekendheid inboeten en ruimte ontstaat voor kritische vragen.
 • Aandacht voor de verhouding man/vrouw binnen levensbeschouwing en samenleving.


Didactisch zwaartepunt
In het leerboek wordt telkens eerst structuur aangebracht in de levensbeschouwelijke posities die kunnen worden ingenomen; de opdrachten haken daar op in en dagen vervolgens de leerling uit tot bewustwording van eigen standpunten en tot kritische reflectie. De webopdrachten hebben een verdiepend én verbredend karakter.

Doelgroep
Gezien het inhoudelijke niveau kan Wijs Worden voor de Tweede fase uitstekend functioneren op scholen waar levensbeschouwelijke reflectie binnen het curriculum serieus wordt genomen, respectievelijk deel uitmaakt van de exameneisen.
Met het oog op het uitdagende inhoudelijke niveau bevat de docentenhandleiding ruime toelichtingen bij de vraagstukken die aan de orde komen; op alle vragen worden uitvoerige antwoorden of antwoordsuggesties aangereikt.

Zie voor meer informatie: www.damon.nl/wijswordentweedefase
 

Wegen naar Wijsheid voor de tweede fase

Levensbeschouwing en ethiek voor VWO en gymnasium

Deze methode bestaat uit een theorie- en verwerkingsboek (waarin de vragen en opdrachten zijn opgenomen) en een docentenhandleiding. In het leerboek wordt telkens eerst structuur aangebracht in de levensbeschouwelijke posities die kunnen worden ingenomen; de opdrachten haken daar op in en dagen vervolgens de leerling uit tot bewustwording van eigen standpunten en tot kritische reflectie. De webopdrachten hebben een verdiepend én verbredend karakter.

Gezien het inhoudelijke niveau kan Wegen naar Wijsheid uitstekend functioneren op scholen waar levensbeschouwelijke reflectie binnen het curriculum serieus wordt genomen, respectievelijk deel uitmaakt van de exameneisen.

De docentenhandleiding is een perfecte ondersteuning bij de lesvoorbereiding gezien de uitgebreide (achtergrond)informatie.
Met het oog op het uitdagende inhoudelijke niveau bevat deze handleiding ruime toelichtingen bij de vraagstukken die aan de orde komen; op alle vragen worden uitvoerige antwoorden of antwoordsuggesties aangereikt. Wegen naar Wijsheid tweede fase levensbeschouwing en ethiek is geschikt voor de tweede fase VWO/Gymnasium.

Wegen naar Wijsheid tweede fase levensbeschouwing en ethiek is de 'zustermethode' van Wijs Worden tweede fase.


 


Wegen naar Wijsheid 4b

Filosofie voor VWO en gymnasium

Deze methode bestaat uit een leerboek (waarin de vragen en opdrachten zijn opgenomen) en een docentenhandleiding.

De filosofische methode is gecentreerd rond de vraag naar vooruitgang. Steeds wordt de leerling uitgedaagd zich af te vragen in hoeverre er op een bepaald deelterrein gesproken kan worden van vooruitgang: kan de gestage toename van individuele vrijheid en zelfbeschikking beschouwd worden als een vooruitgang? Kunnen de binnen de westerse samenleving ontstane verhoudingen tussen man en vrouw, geïnterpreteerd worden als vooruitgang? Kunnen de gevolgen van wetenschap en techniek op ons dagelijks leven ondubbelzinnig als vooruitgang worden aangemerkt? Hoe ligt de verhouding tussen vooruitgang en religie? Verdient een geseculariseerde werkelijkheid misschien voorkeur?
Voorafgaand aan al deze deelvragen komt de principiële vraag aan de orde óf en zo ja hóe je vooruitgang kunt meten? Op basis van welke grondwaarden kun je vaststellen wat vooruitgang is? Hoe verantwoord je dan vervolgens de keuze voor juist díe grondwaarden?

Waar is de methode WNW 4B inzetbaar?
Door te cirkelen rond het begrip vooruitgang vertoont de methode een duidelijke samenhang terwijl tevens belangrijke levensvragen en daarmee samenhangende deelgebieden van de filosofie aan de orde komen zoals wijsgerige antropologie, ethiek, metafysica en kennisleer. Daardoor kan de methode binnen het Tweede Fase onderwijs uitstekend dienst doen als serieuze oefening in de filosofische benaderingswijze met name ook binnen lessen in het kader van het eindexamen filosofie.

 

Zie voor meer informatie: www.damon.nl/wnwtweedefase

 

Vrij zicht op...

Vrij zicht op... is een serie projecten op het snijvlak van maatschappij, ethiek en burgerschap. Voor schoolvakken waar ruimte is voor reflectie, waarbij de docent een eigen leerlijn kan samenstellen.
De delen lenen zich direct voor het 2e fase onderwijs HAVO/VWO levensbeschouwing of filosofie.
 

Reeds verschenen:
- Ethiek
- Menselijk bestaan
- Humanisme
- Straf
- Hindoeïsme en boeddhisme
- Christendom

- Jodendom
- Islam
- God

Zie tevens: www.damon-educatie.nl


 

Wegen naar Wijsheid

 

Wegen Naar Wijsheid (WNW) is een methode die de leerling intellectueel uitdaagt en prikkelt tot zelfstandig denken en verantwoord handelen. De methode is met name bruikbaar binnen het VWO/gymnasium, de verkorte leerroute met enige aanpassingen ook binnen HAVO. WNW (delen 1, 2 en 3a levensbeschouwing en 3b filosofie) bestaat uit leer- en werkboeken en docentenhandleidingen.

Zie voor meer informatie: www.damon.nl/wnw

 

Standpunt

 

Door Standpunt ontdekken en ontwikkelen leerlingen hun levensbeschouwelijke identiteit. Ze krijgen inzicht in de levensbeschouwelijke dimensie van het leven en in de belangrijkste levensbeschouwelijke stromingen in Nederland. Aan de hand van actuele thema’s maken de leerlingen kennis met uiteenlopende standpunten en leren ze met anderen een dialoog aan te gaan. Standpunt bestaat uit drie delen op drie verschillende niveaus: VMBO-LWOO/BBL, VMBO en HAVO-VWO.

Zie voor meer informatie: www.damon.nl/standpunt

ZinSpelen

 

ZinSpelen is een methode voor Havo/VWO op het snijvlak van cultuur en levensbeschouwing/godsdienst voor klas 1 tot en met 4 van het voortgezet onderwijs.

Uitgangspunt van de serie ZinSpelen is het verband tussen het 'hoe' van het leven (cultuur) en het 'waarom' van het leven (levensbeschouwing). Op basis van deze twee begrippen worden in het eerste deel de andere basisbegrippen (religie, symbool, mythe en rite) uitgewerkt. De begrippen cultuur en levensbeschouwing worden sterk vanuit de Nederlandse situatie van dit moment (de multiculturele samenleving) ingevuld.

Zie: www.damon-educatie.nl

Zin in zin


Levensbeschouwing en ethiek voor de tweede fase

Zin in zin is een ideale methode voor leerkrachten die kiezen voor een ver doorgevoerde vorm van zelfstandig studeren. Maar ook docenten die een meer klassieke didactiek hanteren kunnen zeker uit de voeten met deze methode. In de docentenhandleidingen bij beide versies treft men onder meer specifieke competenties per hoofdstuk aan. De VWO-editie bevat minder maar omvangrijkere hoofdstukken dan de editie voor HAVO/VWO. De HAVO/VWO-uitgave is geheel vernieuwd. De bestaande VWO-editie blijft de komende jaren gewoon leverbaar.

Kenmerken van de vernieuwde Zin in Zin

 • Een methode voor HAVO én VWO: ieder hoofdstuk bevat verdiepingsstof voor de VWO-leerling in de vorm van aparte paragrafen en Z-opdrachten.
 • Een eigen website met nieuws, index, werkvormen (debatteren en een werkstuk maken) aanvullende stoffen en opdrachten.
 • Een - bij de actualiteit aansluitend - nieuw ontwikkeld hoofdstuk over Social Media en de digitale wereld.
 • Een samen met de methode Standpunt volledige route levensbeschouwing voor onderbouw en tweede fase van zowel HAVO als VWO.
 • Een inhoudelijke opzet die gelegenheid biedt voor ieder van de vier profielen een specifiek leerprogramma aan te bieden.

   

De nieuwe uitgave Zin in Zin editie 2019 is zojuist verschenen.
Zie voor neer informatie: www.damon.nl/zininzin

Wij denken over...

 

 

 

Wij denken over... is een methode filosofie die het zelfstandig denken van de leerling op een actieve manier wil ontwikkelen. De methode prikkelt de leerling actief om te gaan met de overgedragen wijsbegeerte. Eigen creativiteit is belangrijk, maar tevens worden vaardigheden tot het voeren van een klassikale discussie (het socratisch gesprek en het filosofisch debat) ingeoefend. Aldus kunnen gezamenlijke denkprocessen gestimuleerd worden.

 

zie voor alle methoden van Damon Educatie: www.damon-educatie.nl